top of page

חוזים

sitting-human-woman-workplace-paper.jpg

חוזה משפטי מאוד הכרחי בעולם העסקים ובעולם הפרטי.

ללא חוזה אינכם מוגנים ובתי המשפט מלאים בתביעות מסוג זה שעה שלא ידעו הצדדים לעגן בחוזה בכתב את רצונותיהם. 

ראוי לייחס חשיבות למסמכים נלווים לחוזה כגון: שטרי חוב, ערבויות, ערבות בנקאית וכו' מובהר כי כל מסמך נלווה מותאם לסיטואציה. 

ניסיוני הרב בייצוג תובעים ונתבעים בבתי המשפט בגין חוזים לימדוני כי על החוזה להיות מפורט בצורה רחבה ביותר תוך הסתכלות לפתרון בעיות עתידיות והתייחסות למצבי הפרה כגון: פיצויים מוסכמים מראש.

 • האם המשרד מייצג יחידים בהליכי חדלות פירעון
  כן, לרבות הגשת פתיחת הליכים ודיונים בהליכי חדלות הפירעון עד קבלת צו ההפטר
 • מה עלי לעשות במידה ונושה הגיש בקשה נגדי לפתיחת הליכים
  לפנות אל משרדנו לצורך בחינה האם הליך חדלות מתאים לסיטואציה או שהנושה נקט בהליך בכדי להרתיע את היחיד
 • קיבלתי הודעה מהממונה כי נפתחו הליכים כנגד אדם אשר חב לי כספים מה עלי לעשות?
  יש לפעול להגשת תביעת חוב בכדי שיקחו בחשבון אותך כנושה. פנו למשרדנו לצורך הגשת תביעת חוב מתאימה במהירות וביעילות.
 • מהו צו שיקום כלכלי
  צו שיקום הינו צו תשלומים אשר ניתן ליחיד לצורך שיקומו הכלכלי.
 • האם ניתן להמשיך בהליכים כנגד אדם אשר נכנס להליכי חדלות פירעון
  הכל שאלה של מועד היווצרות החוב, במרבית מהמקרים יש עיכוב הליכים.
bottom of page